خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار”
یکی ظهور امام و یکی شروع بهار
خوش آن دمی که در  آید امام از در ما
و سایه اش برسد بی دریغ بر سر ما
اگر امام بیاید سلام می آید
سلام کن که از این ره امام می آید
خوشا کسی که در این نوبهار منتظر است
خوش آن نگاه که بر روی یار منتظر است
چه سود بی تو بهاران؟ بیا امام زمان
بیا و نیم نظر کن به ما امام زمان
بیا بزرگ بیا مهربان بیا مولا
بدون عشق صفایی ندارد این دنیا
تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود
زمان شادی بی اختیار خواهد بود
“خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار”
یکی ظهور امام و یکی شروع بهار

امیر عاملی

منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : امیر عاملی |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار منبع : |خوش آن زمان که بر آید به یک کرشمه دوکار
برچسب ها : امام ,زمان ,کرشمه ,امام زمانبیا ,ظهور امام